شما اینجا هستید   |

در شهرمان مدیران توسعه محور وجود ندارد. اگر نگاهی به آمار ها داشته باشیم، شهر رشت در سال ۱۳۵۵ جزو ۵ شهر اول میان شهرهای مطرح در کشور بود و اکنون شرایط طوری دیگری است.
با توجه به اینکه رشت از نظر توسعه شهری عقب مانده است خاطر نشان نمود که به دلیل این عدم توسعه، مدیریت ناکارآمد در حوزه مدیریت شهری است.
امروزه از فضای شورایی در پارلمان شهری رشت فاصله گرفته ایم و علت اصلی آن در دور شدن شورا از وظیفه اصلی خود یعنی سیاست گزاری در حوزه قانون و نظارت می دانم . دلمشغولی اعضای شورای شهر به مباحثی چون انتخابات و گماردن مدیران به جای دغدغه های اصلی حول توسعه شهری دیگر از مباحث ملموس در عدم کفایت مدیریتی در مجموعه شورای شهر رشت است.
وی مشکلات عدیده در حوزه مدیریت شهری از جمله ترافیک شهری، مدیریت پسماند شهری، مشکلات زیرساختی شهر، فضای سبز شهری، سکونتگاههای غیر رسمی، مباحث بافت فرسوده و ده ها معضل دیگر را از نمونه های مسائلی مطرح کرد که در راستای وظایف سیاست گزاری اعضای شورای اسلامی شهر می تواند باشد که به فراموشی سپرده شده است.

دسته بندی : نوشته های من
به اشتراک بگذارید : | | |